Hatay Antakya arkeoloji müzesi | Nasıl bir özelliğe sahiptir?

Antakya arkeoloji müzesi nasıl bir özelliğe sahiptir? Antakya arkeoloji müzesi nerede? Antakya arkeoloji müzesi tarihçesi? TARİHÇE Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay Müzesi ya da Antakya Arkeoloji Müzesi, antik döneme ait eserlerin sergilendiği bir sanat müzesidir. 28 Aralık 2014 itibarıyla Dünya’nın en büyük mozaik sergileme alanına sahip müzedir. En büyük özelliği Yenilenme ve revizyon çalışmalarından sonra Dünyanın en büyük Arkeoloji … Devamını oku…

Manda ve himayenin kesin bir dille reddedildiği kongre

Manda ve himayenin kesin bir dille reddedildiği kongre “Sivas kongresidir”. Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine I. Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas’ta bir araya gelmesiyle, 4 Eylül 1919 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal nitelikte bir kongredir. Sivas … Devamını oku…

Hangi olay hangi ilkeler doğrultusunda yapıldı

Hangi olay hangi ilkeler doğrultusunda yapıldı

Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan olaylar -Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması -Etibankın kurulması -Denizbankın kurulması -Sümerbankın kurulması -Milli Koruma Kanununun çıkarılması -Özel girişimcilere ait kurumların millileştirilmesi İnkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılan olaylar -Şapka Kanununun çıkarılması-Kılık-Kıyafette yapılan değişiklikler -Latin Alfabesinin kabulü-Latin Rakamlarının kabulü -Takvim,saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi -Hafta tatilinin Cuma … Devamını oku…

Osmanlı devletinin zayıflama nedenleri

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi, Osmanlı tarihinde Karlofça Antlaşması’ndan (1699) başlayarak, Yaş Antlaşmasına kadar (1792) geçen süreye denir. Osmanlı devletinin zayıflama nedenleri: Merkezi Yönetimin Bozulması Ekonominin Bozulması Askeri Sistemin Bozulması Sosyal Alandaki Bozulmalar Eğitim Sisteminin Bozulması Dış Etkenler İsyanlar Gerileme Dönemi Padişahları: II. Mustafa (1695-1703) III. Ahmet (1703-1730) I. Mahmut (1730-1754) III. Osman (1754-1757) III. Mustafa (1757-1774) I. Abdülhamit (1774-1789) III. Selim (1789-1807) IV. Mustafa (1807-1808)

Yeniçeri ocağından sonra kurulan ordu

Yeniçeri ocağından sonra kurulan ordu Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Türkçe: Muhammed’in muzaffer askerleri) Osmanlı ordusu bünyesinde yer almış bir ocaktır. II. Mahmud tarafından Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından kurulmuştur. Sultan II. Mahmut XVI. yüzyıl sonlarında bozulmaya başlayan XVII. ve XVIII. yüzyıllarda artık disiplin ve düzenin kalmadığı ve bir isyan yuvası haline gelen Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırmak için … Devamını oku…

Karahanlı dönemine ait eserler

Divanu Lügati’t-Türk Orta Türkçe döneminde Kâşgarlı Mahmud tarafından Bağdat’ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olup Batı Asya yazı Türkçesiyle ilgili var olan en kapsamlı ve önemli dil yapıtıdır. Atabet’ül Hakayık (Hakikatlerin Eşiği) Atabetü’l-Hakayık, Edip Ahmet Yükneki’nin 12. yüzyılda, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı … Devamını oku…