Hangi olay hangi ilkeler doğrultusunda yapıldı

REKLAM

Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan olaylar

 • -Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması
 • -Etibankın kurulması
 • -Denizbankın kurulması
 • -Sümerbankın kurulması
 • -Milli Koruma Kanununun çıkarılması
 • -Özel girişimcilere ait kurumların millileştirilmesi

İnkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılan olaylar

 • -Şapka Kanununun çıkarılması-Kılık-Kıyafette yapılan değişiklikler
 • -Latin Alfabesinin kabulü-Latin Rakamlarının kabulü
 • -Takvim,saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
 • -Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması

Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan olaylar

 • -Cumhuriyetin İlanı
 • -Kılık Kıyafet Kanununun Kabulü
 • -Aşar Vergisinin kaldırılması
 • -Medeni Kanunun kabulü
 • -Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
 • -Yeni Türk Harflerinin Kabulü
 • -İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
 • -Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin kurulması (Çocuk Esirgeme Kurumunun açılması, devlet hastanelerinin açılması, dispanserlerin açılması, Kızılayın güçlendirilmesi)
 • -Devlet Demir Yollarının kurulması

Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan olaylar

 • -Saltanatın kaldırılması
 • -Cumhuriyetin ilanı
 • -Halifeliğin kaldırılması
 • -Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
 • -Tevhid-i Tedrisat kanunu
 • -Tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması
 • -Medeni Kanunun kabulü
 • -1924 Anayasasından Devletin dini İslamdır maddesinin çıkarılması.
 • -1924 Anayasasına laiklik ilkesinin girmesi
 • -Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü
 • -Medreselerin kapatılması
 • -Kılık Kıyafet Kanununun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)

Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda olaylar

 • -Yeni Türk Devletinin kurulması
 • -Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • -Türk Dil Kurumunun kurulması
 • -İzmir İktisat Kongresinin toplanması
 • -Kapitülasyonların kaldırılması
 • -Kabotaj Kanununun çıkarılması
 • -Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
 • -Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi
 • -Türk Parasını Koruma Kanununun çıkarılması

Cumhuriyetçilik İlkesi doğrultusunda yapılan olaylar

 • -TBMMnin açılması (23 Nisan 1920)
 • -Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • -Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
 • -Siyasal partilerin kurulması
 • -1921 ve 1924 Anayasalarının hazırlanması
 • -Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)
 • -Ordunun siyasetten ayrılması