AÖF KAMU YÖNETİMİ 3 SINIF (Önlisans’dan Geçenler) | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | ÜNİTE 3 ve 4

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3.ÜNİTE ALANYAZIN TARAMASI Alanyazın ; bir konu hakkında üretilmiş kaynakların kullanımıdır.Alanyazın taraması; bir konuyla ilgili daha önceden üretilmiş olan bilgileri amaçlı biçimde incelemek ve değerlendirmektir.Alanyazın taraması; belirli bir konuyla ilgili olarak akademik açıdan güvenilir yada yetkin kişiler tarafından yayınlanmış olan çalışmaların incelenmesidir.Alanyazın taramasının temek nedeni; okuyucuya konu hakkında kuramsal tartışmalar, … Devamını oku…

Kategoriler Aof

AÖF Sosyal Hizmetler | Önlisans Türk Dili 2.Sınıf

Ölçünleştirme (standartlaştırma): Bir dil topluluğunda söyleyiş, yazım ve söz varlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanmasıdır. Kuralcı dil bilgisi: Dilin kurallarının tanımına göre dilin kullanılmasını savunan yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda dil bilgisi bir amaçtır. BİLİMSEL BAKIMDAN DİLİN ÖZELLİKLERİ Bilimsel yönden dilin temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: Dil, bir sistemdir Dilin temeli sestir, doğal olarak öncelikle … Devamını oku…

Kategoriler Aof

Siyasal ve etnik bakımdan sınıflandırılan dil türleri

Siyasal ve Etnik Bakımdan Dil Türleri Devlet dili Devlet dili, Bir devletin sınırları içerisinde idarede, hukukta, eğitimde, ticarette ve resmî dil gerektiren diğer durumlarda, gerek sözlü gerekse yazılı iletişimde kullanılan dil, devlet dilidir. Resmi dil Resmi dil bir ülkede anayasa veya kanun ile kabûl edilen dili tanımlamak için kullanılan terimdir. Örneğin Türkiye Cumhuriyetinin devlet dili … Devamını oku…

Kültür Çeşitleri ve Kültürel Süreçler

Genel Kültür Bir toplum ya da ülkenin kültürü denildiğinde, genel kültür söz konusudur. Her sosyalgrupta, her coğrafi bölgede geçerli olan, benimsenen ve yaşanan hakim unsurlardanibarettir. Toplumun hakim inançları, değerleri, hareket tarzları, yaptırım çeşitleri,sosyal ilişkileri, her türlü ortak davranış kalıpları o toplumun genelkültürünü oluşturmaktadır. Herhangi bir toplumun genel kültürü, üst bir sistemolarak, birçok sayıdaki alt sistemlerden … Devamını oku…

Kategoriler Aof

AÖF Hukukun Temel Kavramları Güz Dönemi Ara Sınav Soruları

Sosyal düzen kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bir davranışın aynı anda birden çok sosyal düzen kuralını ihlal etmesi mümkündür.B. Sosyal düzen kuralları zaman içinde değişiklik gösterebilir.C. Sosyal düzen kurallarının ayırt edici özelliği maddi yaptırıma sahip olmalarıdır.D. Sosyal düzen kuralları süreklilik arz eder.E. Sosyal düzen kuralları genel nitelik taşır. 2. T.C. Anayasasına göre Anayasada değişiklik teklifi yapılabilmesi için en az kaç milletvekilinin … Devamını oku…

Kategoriler Aof

Ekonominin üretim kapasitesindeki artışa ne ad verilir

Cevap: Ekonominin üretim kapasitesindeki artışa İktisadi büyüme adı verilir. İktisadi büyüme, bir ülkenin genellikle bir yıl içinde üretim kapasitesinde veya reel gayrisafi yurtiçi hasılasında görülen ve sayısal olarak ölçülebilen reel artışlardır.

Kategoriler Aof

AÖF İktisada Giriş-1 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları

Açıköğretim İktisada Giriş-1 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları Faydanın ölçülebileceğini öne süren, faydayı ölçmek için “util” adı verilen bir birim ya da doğrudanparayı kullanan grup aşağıdakilerden hangisidir?A. SırasalcılarB. OrdinalistlerC. TercihcilerD. KardinalistlerE. OptimumcularDoğru Cevap: “D” Kardinalistler Alıcı ve satıcıların karşı karşıya gelerek değişim işlemini gerçekleştirdikleri ortama ne ad verilir?A. MekanizmaB. İktisadi aktörC. Serbest bölgeD. MedyaE. PiyasaDoğru … Devamını oku…