AÖF İktisada Giriş-1 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları

REKLAM

Açıköğretim İktisada Giriş-1 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları

odevvebilim logosu
 1. Faydanın ölçülebileceğini öne süren, faydayı ölçmek için “util” adı verilen bir birim ya da doğrudan
  parayı kullanan grup aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Sırasalcılar
  B. Ordinalistler
  C. Tercihciler
  D. Kardinalistler
  E. Optimumcular
  Doğru Cevap: “D” Kardinalistler
 2. Alıcı ve satıcıların karşı karşıya gelerek değişim işlemini gerçekleştirdikleri ortama ne ad verilir?
  A. Mekanizma
  B. İktisadi aktör
  C. Serbest bölge
  D. Medya
  E. Piyasa
  Doğru Cevap: “E” Piyasa
 3. Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum
  düzeyde üretebileceği çeşitli ürün bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?

  A. Arz eğrisi
  B. Tüketim imkânları sınırı
  C. Toplam fayda
  D. Talep eğrisi
  E. Üretim imkânları sınırı
  Doğru Cevap: “E” Üretim imkânları sınırı
 4. Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalara ne ad verilir?
  A. Toprak
  B. Sermaye
  C. Doğa
  D. Emek
  E. Zaman
  Doğru Cevap: “D” Emek
 5. Serbest piyasa sistemine genellikle ne ad verilir?
  A. Fiyat sistemi
  B. Üretim sistemi
  C. Bölüşüm sistemi
  D. Denge sistemi
  E. Tüketim sistemi
  Doğru Cevap: “A” Fiyat sistemi
 6. Özel mülkiyetin yanında kamu mülkiyetini de kabul eden, piyasa mekanizmasının yanında
  müdahaleyi de içine sindirebilen, fiyat mekanizmasının yanında merkezi planları da uygulama çabası
  içinde olan sisteme ne ad verilir?

  A. Karma ekonomik sistem
  B. Piyasa ekonomileri sistemi
  C. Kumanda ekonomileri sistemi
  D. Üretim ekonomileri sistemi
  E. Tüketim ekonomileri sistemi
  Doğru Cevap: “A” Karma ekonomik sistem
 7. Bir çiftçi daha çok gübre kullanırsa üretiminin artacağını düşünerek maliyet ve gelirlerini
  karşılaştırmış ve daha fazla gübre kullanmaya karar vermiştir.
  Bu çiftçinin uyguladığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Artı-eksi analizi
  B. Faktör analizi
  C. Marjinal analiz
  D. Başabaş analizi
  E. Gelir-gider analizi
  Doğru Cevap: “C” Marjinal analiz
 8. İktisatçılar, üreticilerin amacının aşağıdakilerden hangisi olduğunu varsayarlar?
  A. Mümkün olduğunca fazla üretim yapmak
  B. Mümkün olduğunca fazla istihdam yaratmak
  C. Mümkün olan en yüksek kaynağı kullanmak
  D. Faydayı en yüksek düzeye çıkarmak
  E. Elde ettikleri kârı maksimize etmek
  Doğru Cevap: “E” Elde ettikleri kârı maksimize etmek
 9. İktisadın, mevcut durumun ne olduğunu belirlemeye çalışan ve değer yargısı içermeyen bölümü
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Betimsel iktisat
  B. Pozitif iktisat
  C. Genel iktisat
  D. Sanal iktisat
  E. Normatif iktisat
  Doğru Cevap: “B” Pozitif iktisat
 10. I. İşgücüII. Sermaye
  III. ToprakIV. Yasalar
  Yukarıdakilerden hangileri iktisadi açıdan kaynak niteliğindedir?

  A. Yalnız I
  B. Yalnız III
  C. I, II ve III
  D. I, III ve IV
  E. I, II, III ve IV
  Doğru Cevap: “C” I, II ve III
  İktisada Giriş-1
  Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
 11. Belirli bir zaman diliminde farklı fiyat düzeylerinde piyasada etkileşimde bulunan tüm tüketicilerin
  talep ettikleri mal miktarlarını gösteren tabloya ne ad verilir?

  A. Piyasa talep şedülü
  B. Arz şedülü
  C. Talep sınırı tablosu
  D. Gelir etkisi tablosu
  E. İkame etkisi şedülü
  Doğru Cevap: “A” Piyasa talep şedülü
 12. Aşağıdakilerden hangisi bir mal veya hizmetin fiyatının değişmesi karşısında tüketiciler tarafından
  talep edilen mal ve hizmet miktarında hiçbir değişiklik olmamasını ifade eder?

  A. Yarı esnek talep
  B. Esnek talep
  C. Tam esnek talep
  D. Birim esnek talep
  E. Tam inelastik talep
  Doğru Cevap: “E” Tam inelastik talep
 13. Gelir artıkça talebi azalan ve gelir azaldıkça talebi artan mallara ne ad verilir?
  A. Kıt mallar
  B. Normal mallar
  C. Düşük mallar
  D. Tamamlayıcı mallar
  E. İkame mallar
  Doğru Cevap: “C” Düşük mallar
 14. Veri bir fiyat düzeyinde arz edilen mal miktarının talep edilen mal miktarından fazla olması
  durumuna ne ad verilir?

  A. Damping
  B. Kıtlık
  C. Fırsat maliyeti
  D. Artık
  E. Piyasa
  Doğru Cevap: “D” Artık
 15. Bir malın fiyatı %10 arttığında talep edilen mal miktarı %30 azalıyorsa bu mala ilişkin talebin fiyat
  esnekliği değeri kaçtır?

  A. 3
  B. 2,5
  C. 2
  D. 1,5
  E. 1
  Doğru Cevap: “A” 3
 16. Diğer koşullar sabit iken, bir malın üretilmesi için kullanılan girdi fiyatlarının azalması durumunda
  aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  A. Talep eğrisi sağa kayar.
  B. Arz eğrisi değişmez.
  C. Arz eğrisi sağa kayar.
  D. Talep eğrisi sola kayar.
  E. Arz eğrisi sola kayar.
  Doğru Cevap: “C” Arz eğrisi sağa kayar.
 17. Çapraz fiyat talep esnekliğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
  A. %ΔQa / %ΔPa
  B. %ΔQa / %ΔPb
  C. %ΔPa / %ΔQb
  D. %ΔQ / %ΔP
  E. Δ I / ΔP
  Doğru Cevap: “B” %ΔQa / %ΔPb
 18. Diğer koşullar sabit iken, arz ve talep eğrilerinin eş anlı ve birbirine ters yönde, bununla birlikte arz
  eğrisinin sola ve talep eğrisinin sağa kaydığı; arz eğrisindeki kaymanın talep eğrisindeki
  kaymadan daha fazla olduğu bir durumda denge fiyat ve miktarındaki değişim ile ilgili aşağıdaki
  ifadelerden hangisi doğrudur?

  A. Denge fiyatı da denge miktarı da değişmez.
  B. Denge fiyatı da denge miktarı da azalır.
  C. Denge fiyat artarken, denge miktarı değişmez.
  D. Denge fiyatı artarken, denge miktarı azalır.
  E. Denge fiyatı değişmezken, denge miktarı azalır.
  Doğru Cevap: “D” Denge fiyatı artarken, denge miktarı azalır.
 19. Birçok ikamesi bulunan yani ikame edilebilirlik derecesi yüksek bir malın talep esnekliği ile ilgili
  aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A. Esnek değildir.
  B. Yüksektir.
  C. Tam inelastiktir.
  D. Düşüktür.
  E. Sıfırdır.
  Doğru Cevap: “B” Yüksektir.
 20. Parasal gelirde ortaya çıkan yüzde değişme sonucunda talep miktarında meydana gelen yüzde
  değişmeye ne ad verilir?

  A. Fiyat esnekliği
  B. Gelir esnekliği
  C. İkame esnekliği
  D. Çapraz fiyat esnekliği
  E. Arz esnekliği
  Doğru Cevap: “B” Gelir esnekliği