Kültür Çeşitleri ve Kültürel Süreçler

REKLAM

Genel Kültür

Bir toplum ya da ülkenin kültürü denildiğinde, genel kültür söz konusudur. Her sosyal
grupta, her coğrafi bölgede geçerli olan, benimsenen ve yaşanan hakim unsurlardan
ibarettir. Toplumun hakim inançları, değerleri, hareket tarzları, yaptırım çeşitleri,
sosyal ilişkileri, her türlü ortak davranış kalıpları o toplumun genel
kültürünü oluşturmaktadır. Herhangi bir toplumun genel kültürü, üst bir sistem
olarak, birçok sayıdaki alt sistemlerden meydana gelmektedir

Alt Kültür

Alt kültür, kendisini oluşturan bütünle, yani onu içine alan kültürle aynı temel
değerlere dayandığını, fakat onu belirleyen değerlerin, daha çok, ikinci derecede
önemi olan değerler olduğunu söylemek de mümkündür.

Bir çeşit kültür grupları olup değer ve normları baskın kültürden farklı olan
kültürlerdir.

Kısaca aynı kültür içindeki farklardır.

Maddi Kültür

Bir toplumun teknolojisini, üretimini, bilgi ve becerilerini ifade eder. Kısaca toplumun
fiziksel görünümüdür. Örneğin; giyim kuşamları, mimari yapıları vb.

Manevi Kültür

Bir toplumun düşünceleri, inançları ve değerleri o toplumun hafızasında yer alması,
bu inanç ve değerlerin hayat tarzı oluşturması manevi kültürü ifade eder.

Konuşulan dil, hukuk, din, ahlak gibi ögeler manevi kültürü oluşturur.

Baskın Kültür

Toplum içindeki en güçlü grupların sahip olduğu kültürdür. Baskın kültür, bir toplumda yaygın olan kültüre verilen isimdir. Genelde orta sınıfın paylaştığı değerler, çeşitli alışkanlıklar ekonomik kaynaklar baskın kültürü oluşturur.

Karşıt Kültür

Egemen kültürel değerlerin hepsine karşı gelen grupların yaşam biçimlerine işaret etmektedir.

Bir grup insanın, içinde yaşadıkları kültür sisteminin temel değerlerini yadsıması ve başka bir takım değerleri benimsemesi olayıdır

Karşıt kültür bir alt kültür olup değer, norm ve yaşam biçimleri açısından içinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışları içerir.

Kitle Kültürü

Kitle üretimi, iletişimi ve ulaştırması düşün ve sanat etkinliklerinin düzeyini düşürücü etkide bulunmaktadır. İşte, ‘Kitle Kültürü’ kavramı, bu durumu ifade eder.

İnsanların ürettikleri bir kültürü değil, aksine kitleler için kitlesel bir şekilde ve kültür endüstrisi tarafından ticari kaygılarla üretilen ve kitlesel düzeyde tüketilen kültürdür.

Halk Kültürü

Bir toplumda nesilden nesile sözlü olarak aktarılan kültüre halk kültürü ya da folk kültür denir.

Yüksek Kültür

Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültüre yüksek kültür denilir.

Popüler Kültür

Popüler kültür bir “çabuk kullanım ve hızlı tüketim” kültürüdür.

Popüler kültürde, aynı zamanda, sürekli kalıcılıkla değil, sürekli değişimle sermayenin ve sermaye sisteminin sürdürülebilirliliği gerçekleştirilir: Müzik alanında, popülerlik her hafta değişen “top 40” içinde olma ve bunları dinlemedir. Giyimde popüler olan şey mevsimlerle değişen modayla gelen güdümlü kültürel yaşamdır. Yeme ve içmede Pepsi ve Coca Cola; Marlboro ve Winston; Pizza Hut ve Pizza King; McDonalds ve Burger King arasındaki özgür seçim için tüketici kazanma mücadelesi ve bunun bireysel özgürlük, zevk ve tercih olarak sunulmasıdır.

Kısaca popüler kültür modern yaşamda kapitalimin şekillendirmesiyla oluşan kültürdür.

Kültürel Süreçler

 1. Kültürleme (Enculturation): Bir toplum içinde doğan bir bireyin o toplumun
  kültürünü öğrenme sürecidir.
 2. Kültürleşme (Acculturation): İki farklı kültürün birbirleri ile girdiği alışverişe ve bu
  alışveriş sonucunda birbirlerinden ögeler almasıyla oluşan süreçtir.
 3. Kültürel Yayılma (Diffusion): Belirli bir kültür merkezinde ortaya çıkan maddi ve
  manevi bazı kültür ögelerinin çevreye, başka kültürlere yayılmasıyla yaşanan bir
  kültürel süreçtir.
 4. Kültürlenme (Culturation): Değişik kültürlere sahip kimselerin bir araya gelerek
  birbirlerini etkilemesi sonucunda ortaya çıkan yeni kültürel bileşime denir.
 5. Kültür Şoku (Culture Shock): Bir bireyin kendi kültürünün dışanda farklı bir kültüre
  geçtiğinde o kültürün değerlerini çözemediğinde girdiği bunalımdır.
 6. Kültürel Gecikme ( Cultural Lag): Bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana
  gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan
  uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur.
 7. Kültürel Özümseme (Assimilation): Bir kültürün başka bir kültürü etkisi altına alarak
  kendine benzetmesidir.
 8. Kültürel Bütünleşme (İntegration): Kültür öğelerinin dengeli bir bütünlük sağlayacak
  biçimde karşılıklı olarak birbirine uyarlanması süreci.
 9. Zorla Kültürleme (Trans-Culturation): Egemen kültürün, başka kültürleri zorla
  kendine benzeterek yok etmesidir.