Anglo sakson hukuk sisteminin uygulandığı ülkeler

İngiltere’de doğmuş olan bu hukuk sistemi, başlıca özellikleri Kıta Avrupası hukuku gibi tedvin edilmemiş olmasıdır. Bu sistemde hukuk, örf ve adet kuralları, çok sayıda mahkeme kararı ve dağınık haldeki çeşitli kanunlardan meydana gelir. Anglo-Sakson hukuku esas itibariyle yazılı olmayıp uygulamaya dayanan niteliktedir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlar bağlayıcı niteliktedir ve izleyen benzer somut olaylara uygulanır. Bu … Devamını oku…

1982 anayasasında 6771 sayılı yasa ile yapılan değişiklik

1982 Anayasasındaki parlamenter hükümet sisteminin terkedilmesi ve yeni hükümet sistemine geçişi sağlamaktır. Kanunundaki düzenlemelerin büyük çoğunluğu bu amaçla yasama ve yürütmeye ilişkin maddelerde değişikliktir. 6771 sayılı Anayasa değişikliği hakkında Kanun ile 1982 Anayasasındaki yargıya ilişkin üç madde yürürlükten kaldırılmakta ve yedi maddede değişiklik yapılmaktadır. Temel olarak yargının tarafsızlığı vurgulanmakta, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) … Devamını oku…

Asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar

Asliye ceza mahkemeleri, TCK’da düzenlenen aşağıdaki suçlar ilgili davalara bakmakla görevlidir: Vergi kaçakçılığı suçları, İhaleye fesat karıştırma suçu, Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu, Kasten adam yaralama suçu, Taksirle adam yaralama suçu, Cinsel taciz suçu, Cinsel saldırı suçu (TCK md.102/1), Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Tehdit suçu, Şantaj suçu, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, … Devamını oku…

Kadının bekleme süresine uymak zorunda kalmadan yeniden evlenmesine imkan sağlayan sebepler

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanan kadının tekrar evlenmesi için beklemesi gereken üç yüz günlük süre iddet müddetidir. Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 gün henüz geçmemişse, nikah günü almaya gitmeden önce iddet müddeti denen bu süreyi tamamlamanız veya bu sürenin tamamlanmasına gerek olmadığını ispatlamanız gerekmektedir. Medeni Kanun Madde 132’de “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak … Devamını oku…

Hangi olay hangi ilkeler doğrultusunda yapıldı

Hangi olay hangi ilkeler doğrultusunda yapıldı

Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan olaylar -Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması -Etibankın kurulması -Denizbankın kurulması -Sümerbankın kurulması -Milli Koruma Kanununun çıkarılması -Özel girişimcilere ait kurumların millileştirilmesi İnkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılan olaylar -Şapka Kanununun çıkarılması-Kılık-Kıyafette yapılan değişiklikler -Latin Alfabesinin kabulü-Latin Rakamlarının kabulü -Takvim,saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi -Hafta tatilinin Cuma … Devamını oku…