Karahanlı dönemine ait eserler

REKLAM

odevvebilim logosu

Divanu Lügati’t-Türk

Orta Türkçe döneminde Kâşgarlı Mahmud tarafından Bağdat’ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olup Batı Asya yazı Türkçesiyle ilgili var olan en kapsamlı ve önemli dil yapıtıdır.

Atabet’ül Hakayık (Hakikatlerin Eşiği)

Atabetü’l-Hakayık, Edip Ahmet Yükneki’nin 12. yüzyılda, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuş eserdir. Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır. Eserin adı günümüzde “Hakikatlerin Eşiği” şeklinde aktarılabilir.

Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi)

Kutadgu Bilig, 11. yüzyıl Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı ve Kaşgar Prensi Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a atfen yazdığı ve takdim ettiği Orta Türkçe eserdir. Eser, Karahanlıca olarak da isimlendirilen Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır.

Divan-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet, Hoca Ahmed Yesevî, Pir-i Türkistan’nın söylediği “hikmet” adlı şiirleri bir araya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitap. Türkistan’ın Ahmet Yesevi’nin dile getirdiği “hikmet” adı verilen şiirlerini bir araya getiren şiir antolojisine verilen özel isimdir.

Degaron Cami

Kalan Cami

Burana Kulesi

Özgen Minaresi

Özgen Türbesi

Tarih-i Kaşgar (Kaşgar’ın Tarihi)

Yorum yapın