HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI VE EŞYA HUKUKU SORU CEVAPLARI

REKLAM

Hukukun temel kavramları ve eşya hukuku sorularının tümüne, cevaplarıyla birlikte (PDf olarak) buradan (tıklayarak) ulaşın.

odevvebilim logosu

1-Kişiye eşya üzerinde doğrudan hakimiyet sağlayan haklara ne ad verilir?       

A)Ayni hak      B)Fer’i hak      C)Sükna hakkı     D)İntifa hakkı      E)Tasarruf    

2-Aşağıdakilerin hangisi ayni hakların özellikleri ile ilgili doğru bir ifade değildir?  

A)Ayni haklar mutlak haklardır 
B)Ayni haklar herkese karşı ileri sürülebilir 
C)Zaman aşımı ve hak düşürücü süre işlemez  
D)Ayni haklar ancak maddi mallar üzerinde kurulabilirler  
E)Ayni hakların bazıları aleni değildir    

3-Aşağıdakilerden hangisi mütemmim cüzler ve teferruatlar için söylenemez?  

A)Asıl eşya üzerindeki mülkiyet hakkı mütemmim cüzleri de kapsar  
B)Aksi kararlaştırılmadıkça asıl şeyi ilgilendiren tasarruf işlemleri o eşyanın teferruatını da kapsar 
C)Teferruat üzerinde kurulan sınırlı ayni haklar asıl eşyayı kapsamaz 
D)Teferruat üzerinde asıl şeyden bağımsız olarak mülkiyet yada sınırlı ayni hak kurulması mümkündür E)Mütemmim cüzler asıl eşyadan bağımsız olarak temlik edilebilir    

4-Tartı, ölçü, sayı bakımından belirlenebilen ve yerini aynı türden başka bir şeyin alabildiği eşyaya ne ad verilir?  

A)Basit eşya B)Mevsuf eşya C)Mürekkep eşya D)Misli eşya E)Bileşik eşya    

5-Asıl eşya ile birlikte mülkiyet hakkına konu olan ve asıl eşyadan bağımsız olarak devredilmesi yada üzerinde sınırlı ayni hak kurulması mümkün olmayan parçalara ne ad verilir?  

A)Mütemmim cüz B)Mürekkep eşya C)TeferruatD)Yalın eşyaE)Bileşik eşya   

6-Aşağıdakilerden hangisi bir mütemmim cüzdür?  

A)Bir ormanın ağaçları B)Televizyonun kumandasıC)Kalemin kılıfı D)Otomobilin klimasıE)Traktörün pulluğu    

7-Sahibine en geniş yetkiler veren ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?  

A)Gayrimenkul mükellefiyeti B)İrtifak hakkıC)İntifa hakkı D)Mülkiyet hakkı E)Rehin hakkı   

8-Bir şey üzerinde mülkiyet hakkı doğrudan doğruya kazanılmış yada sahipsiz bir şeyin mülkiyeti kazanılmış ise bu tip kazanımlara ne ad verilir?   

A)Aslen kazanma B)Devren kazanma  C)Hükmen kazanma D)Yolsuz kazanma E)Hırsızlık    

9-Mülkiyeti devir amacı güden sözleşmeler ve miras yoluyla terekenin intikal etmesi biçiminde gerçekleşen mülkiyetin kazanılması yoluyla gerçekleşen ve önceki malikten devir yolu ile mülkiyetin kazanılmasına ne ad verilir?   

A)Aslen kazanma   B)Devren kazanma  C)Hükmen kazanma   D)Yolsuz kazanma   E)Hırsızlık    

10-Birden fazla kimsenin bir mal üzerinde herhangi bir hisse ile sınırlı olmamak üzere sahip oldukları mülkiyet hakkına ne ad verilir?  

A)Elbirliği ile mülkiyet B)Adi ortaklık C)Müşterek mülkiyet D)Sınırlı sorumluluk    

11-Birden çok kişi arasında kanun hükmünden yahut da sözleşmeden kaynaklanan özel bir ortaklık ilişkisine bağlı olarak kurulan birlikte mülkiyet ilişkisine ne ad verilir?  

A)Toplu mülkiyet B)İştirak halinde mülkiyet C)Müteselsil mülkiyet D)Birlikte mülkiyetE)Müşterek mülkiyet    

12-Bir müşterek mülkiyet ilişkisinde paylı halin giderilmesi amacıyla açılan dava aşağıdakilerden hangisidir?  

A)İzale-i Şuyu Davası B)İstihkak davası C)Menkul davası D)İstirdat davası E)Hiçbiri    

13-Müşterek mülkiyet ilişkisinde paydaşlardan birinin payını temlik etmek istemesi halinde diğer paydaşların sahip olduğu öncelikli alım hakkına ne ad verilir?  

A)Kanuni Şufa hakkı B)Rüçhan hakkı C)Kanuni vefa hakkı D)Gayrimenkul mükellefiyeti E)İştira hakkı    

14-Müşterek mülkiyet ilişkisinin paydaşların aralarında anlaşamamaları durumunda hakim kararı ile sona erdirilmesi haline ne ad verilir?  

A)Aynen taksim B)Nakden taksim C)Kazai taksim D)İzale-i şuyu E)Rızai taksim    

15-Birden çok kişinin bir şey üzerinde farazi olarak belirlenmiş paylar şeklinde sahip oldukları toplu mülkiyet ilişkisine ne denir?  

A)Toplu mülkiyet B)İştirak halinde mülkiyet C)Müteselsil mülkiyet D)Birlikte mülkiyet E)Müşterek mülkiyet 

Yorum yapın