REKLAM

Kasd-ı câna her müjem bir tîrdir sensiz bana
Gerdiş-i nûr-ı nazar zih-gîrdir sensiz bana

Ne kıl bir kimseyi mecrûh-ı zahm-ı nâvek-i âzâr
Ne levh-i sîneni âzürde-i sehm-i mücâzât et

Sen şol habîbsin ki eyâ şâh-ı mülk-i hüsn
“Levlâk” geldi cânib-i Hak’dan sana hitâb

Kim ki âşıktır kılar cânân yolunda terk-i cân
Kûhken Şîrîn’e âşıktır velî Hüsrev değil
Edebiyat kategorisinde

İlgili sorular